Hållbart arbete - för Hässleholms kommun och vår planet

Vita blommor på grön äng
Lila blommor på en blomsteräng

 

Vi på Hässlehem arbetar ständigt för en hållbar samhällsutveckling med löpande förbättringar och insatser i vårt dagliga samt långsiktiga arbete. Parallellt bedrivs flertalet aktiviteter för en sund och trivsam boendemiljö för våra hyresgäster. Vi är nämligen övertygade om att hållbarhet och boendemiljö går hand i hand.

 

 

Läs mer om Allmännyttans klimatinitiativ

Vi har gått med i Allmännyttans klimatinitiativ som syftar till en fossilfri allmännytta senast år 2030 samt 30 procents lägre energianvändning till samma år (med start år 2007).
Deltagandet innebär ett aktivt arbete för att ta till oss ny kunskap och parallellt dela med oss av egen kunskap till andra bolag.

”Allmännyttans klimatinitiativ är en gemensam kraftsamling inom allmännyttan med syfte att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt
erfarenhetsutbyte. Genom att inspirera och peppa varandra kan bostadsföretagen göra omställningen snabbare än var och en för sig” - Läs mer på sverigesallmännytta.se

 

Svart tak med solceller på höghus i beige tegel


Förnyelsebar energi

Ett viktigt led i Hässlehems hållbarhetsarbete är omställningen till förnyelsebar energi i driften av våra fastigheter. Vi introducerar och uppdaterar löpande uppvärmningssystemen och fokuserar på fjärrvärme, bergvärme, solceller eller värmepumpar. Vi arbetar även med att centralstyra driftövervakning i syfte att få ett jämnare inomhusklimat.

 

Blå skylt för elbilsladdning i bostadsområde


Elbilar och gasbilar

Vi byter successivt ut vår fordonsflotta och driver en löpande förflyttning från en fossildriven flotta till bilar som går på el och gas. På så sätt bidrar vi till minskade avgasutsläpp av koldioxid och kväveoxid och arbetar aktivt mot klimatförändringar och luftföroreningar.
Elbilen är även ett tystare arbetsredskap som bidrar till en hållbar och tyst stadsmiljö.

 

En man står böjd in i sin Hässlehemsbil


Miljövänlig belysning

På flera av våra områden har vi numera installerat LED-lampor i vår ytterbelysning. En LED-lampa har stark belysning, vilket ökar tryggheten och trivseln i bostadsområdet, samtidigt som den är miljövänlig.

 

 


En humla som sitter på en gul blomma och suger nektarHär låter vi gräsmattorna växa! 

Projektet ”Här låter vi gräsmattorna växa!” syftar till en ökad biologisk mångfald och är ett av våra bidrag i arbetet för hållbara bostadsområden och en hållbar planet. 

När vi låter våra gräsmattor växa vildare skapas bättre förutsättningar för fler arter och viktig mångfald - flera olika ekosystem och naturtyper i flera olika livsmiljöer. 

Med andra ord skapar vi nya hem för växter, djur och svampar. Och våra pollinerande arter är lite extra förtjusta. 

Aktuella grönytor är väl avvägda och aviseras via tydlig skyltning.  Under denna process kommer vi även att så blomfrön för att öka närvaron av vilda blommor som stödjer vårt lokala ekosystem. Dessa blommor kommer att bidra till att skapa vackra och blomstrande områden samtidigt som de ger en viktig livsmiljö för våra insekter och andra viktiga djur."Detta är ett långsiktigt arbete som kommer att vara högprioriterat"

Vår prioritet har legat på att tillgodose långsiktiga behov snarare än akuta sådana, där vi har kunnat genomföra beräkningar och uppnå god avkastning. De mest grundläggande åtgärderna har inkluderat att uppgradera fönster från dubbelglas till treglas samt att byta entrédörrar till säkerhetsdörrar. Dessutom har vi förbättrat isoleringen av vindarna för att öka energieffektiviteten.

Inom området för tekniska installationer har vi behövt byta ut ett mindre antal hissar, ventilationssystem och värmepumpar. De nya moderna anläggningarna är avsevärt mer energieffektiva jämfört med de från 1980-talet.

Våra medarbetare har ansvarat för att optimera styrningen och genomföra justeringar av ventilationssystem och värmesystem. Vidare har vi även övervakat och förbättrat över 1100 lägenheter genom att installera vattensparprodukter som minskar flödet till mer hållbara nivåer, samtidigt som den upplevda komforten förblir oförändrad. Som ett komplement till detta har vi uppgraderat termostaterna på elementen och installerat brandvarnare i dessa lägenheter för ökad säkerhet.

- Ermal Pllana, Driftchef Hässlehem

 

 


Nybyggnationsprojekt Kompanivägen - hållbart ut i fingerspetsarna


Under 2023 färdigställdes etapp tre ute på Garnisonen - ytterligare 27 nya lägenheter på naturnära läge strax söder om Hässleholms centrum. Projektet präglades av ett större hållbarhetsfokus och allt från materialval till källsorteringslösningar planerades utifrån ett utpräglat hållbarhetstänk. 

Husen är energieffektiva och uppfyller dagens standard vad gäller låg energiförbrukning och effektiv återvinning av värme från ventilationssystemet. Utmärkande är det svarta plåttaket, som vid första anblick kan se ut som vilket plåttak som helst, men där sektioner av taket kan absorbera solens strålar och omvandla dem till elektricitet. Takplåtarna med solceller är lite blankare än det övriga taket och solpanelen utgör ett tunt skikt på takets yta, så diskret att de knappt går att urskilja med blotta ögat. Vid tidpunkten för projektgenomförande var Hässlehem bland de första i Skåne att installera aktuell typ av tak. Solenergin bidrar till att driva husets ventilation, hiss och trappbelysning. (Bilder i ÅR 2020)


För att hantera hushållsavfallet i byggnaderna installerades ett modernt och miljövänligt underjordiskt källsorteringssystem. Åtta inkast placerade utomhus i marknivå tar emot olika typer av källsorterat avfall och förvaring sker i stora behållare under marken, en för varje fraktion. I den svala miljön under jord, där temperaturen håller jämna 6°C året runt, minimeras risken för dålig lukt. Ju mer avfall som slängs desto mer trycks avfallet i behållarna ihop av sin egen tyngd. Hela behållaren töms när den är full, vilket innebär färre tömningstillfällen än om traditionella avfallskärl installerats.Två män står och tittar på en fastighet

Hållbara Kompanivägen, Hässleholm

 
 


Fullt fokus på energibesparing


Dagens hållbarhetsarbete genomsyras till stor del av energieffektivisering och energiuppföljning i fastigheterna, med det övergripande målet gällande både lägre resursförbrukning och ökade besparingar. 

En systematisk och allmän genomgång av samtliga fastigheter med vattenbesparande åtgärder som övergripande mål har satt fokus på kranar, toaletter och tvättrum samt ventilation. 

Parallellt sker fördjupat samarbete med Hässleholms Miljö och deras produktutvecklingsteam med syfte att samnyttja resurser och utnyttja fördelarna med att samma digitala system brukas. På så sätt skapas förbättrade möjligheter att kartlägga och optimera användandet av varmvatten samt genomlysa metoderna för uppvärmning.

 

En kvinna och en man sitter på sin uteplats vid ett bord och dricker kaffe

 

6 fokusområden

Hässlehems energieffektivisering har 6 fokusområden där några av fastigheterna användes som inledande pilotprojekt:

1) Kompetenshöjning av personal som ska leda till proaktivt arbete
2) Utvärdering av nya produkter 

3) Styr- och reglerteknik 
4) Digitala mätare 
5) Digitala avläsare 
6) Uppkopplad övervakning

 

Tack vare en nyare digital övervakning optimeras driften ytterligare - både vad gäller besparingar och förbättrad boendemiljö. Fel och avvikelser upptäcks direkt och kan åtgärdas innan hyresgästen hinner påverkas. Även vattenförbrukningen avläses digitalt, vilket gör att eventuella vattenläckor snabbt kan upptäckas.